top of page

Acerca de

Am%20Echad%20Logo%20website%20png-12_edi

החזון שלנו

החזון שלנו

ארגון "עם אחד" שם לו למטרה לחזק את הקשר בין ישראל לבין יהדות התפוצות סביב הערכים המשותפים של המורשת היהודית בת 3,000 שנה, העמקת שיתוף הפעולה בין הקהילות השונות, ושמירה על האינטרסים היהודיים בישראל ובעולם.

 

פעילותנו מושתתת על מחויבות למסורת היהודית, לביטחונה של ישראל, ולאהבה לכל יהודי. ארגון "עם אחד" פועל לקידום החזון באמצעות טיפוח שיח יהודי מסביב לעולם, קידום יוזמות בתחום מדיניות ציבורית ופעולות הסברה.

העמדות שלנו

חופש דת

חופש הפולחן  הוא זכות בסיסית של כל אדם. מצוות התורה מהווים את סלע הקיום הלאומי של העם היהודי למעלה מ-3,000 שנה. המסורת העשירה שלנו נסוכה בכל היבט בחיי הפרט והקהילה היהודיים.

שמירה על החופש של כל יהודי לקיים את מצוות ומנהגי המסורת היא יעד מרכזי של ארגון "עם אחד". אנו עובדים עם קהילות מרחבי העולם כדי לבלום ניסיונות לפגוע בזכות היהודים לחופש הדת.

האופי היהודי של ישראל

כמדינה יהודית ודמוקרטית, לעתים נראה ששני המאפיינים האלו של ישראל סותרים זה את זה. אך למרות זאת, במרוצת השנים, מדינת ישראל הצליחה לשמר את אופייה הדמוקרטי תוך שהיא מהווה מקלט עבור יהודי כל העולם. למעשה, ישראל היא 'אור לגויים' כאשר היא מצליחה להיות מגדלור של דמוקרטיה תוך שימור אופייה היהודי.

 

הסטטוס קוו שהותווה בקום המדינה סייע להבטיח את אופייה היהודי של ישראל. הניסיונות לפורר את  הסטטוס קוו מביאות לפילוג בעם ומאיימות על המרקם העדין של האחדות הלאומית.

 

ישראל מכירה במעמדו של כל יהודי כחלק מהעם היהודי ללא קשר לזיקה הדתית שלו. יחד עם זאת יש צורך בקביעת סטנדרט אחיד בנושאי המעמד האישי על מנת לשמור על  עם ישראל כאומה מאוחדת בארץ ובתפוצות. בנוסף יש חשיבות מיוחדת בשמירה על מסורת ארוכת השנים בכל האתרים הקדושים, כדוגמת הכותל המערבי, ולא לאפשר את ניצולם כבמה למחאה והפגנות.

יחסי ישראל והתפוצות

היחסים בין ישראל לתפוצות מושתתים על מחוייבות ואחריות הדדית. ארץ ישראל היא הבית ההיסטורי של כלל העם היהודי והרוב המוחץ של יהודי התפוצות מרגישים קשר רגשי חזק לישראל ולאזרחיה. הם מתעניינים מאד בהתפתחויות הפוליטיות, הביטחוניות והחברתיות בארץ ושמחים בשגשוגה  של ישראל.

 

ארגון "עם אחד"  תומך באופן בלתי מתפשר בביטחון העם היושב בציון ובהמשך צמיחתה של ישראל. הארגון מקדם יעדים אלה באמצעות הידברות עם מובילי דעת קהל ונבחרי ציבור בישראל ובעולם.

אנטישמיות

העלייה המדאיגה באנטישמיות ברחבי העולם דורשת פעולה מהירה והחלטית.

 

ארגון "עם אחד" תומך באימוץ את הגדרת האנטישמיות של כוח המשימה הבינלאומי להנצחת זכר השואה (IHRA Working Definition of Antisemitism) על ידי כל ממשלה וגוף פרטי ברחבי העולם כצעד ראשון וחשוב במאבק נגד מגיפת שנאת היהודים, הכחשת השואה והדה-לגיטימציה של מדינת ישראל.

 

על אף ההתפשטות הבין-לאומית של האנטישמיות, ביטוייה המקומיים נעים בין הסתה לבין חקיקה המוכוונת נגד מנהגים יהודיים, דוגמת כשרות וברית מילה, ועד לפגיעות פיזיות ביהודים ובמוסדות קהילתיים.

 

ארגון "עם אחד" מפעיל קואליציה רחבה של קהילות יהודיות בתפוצות ובישראל העובדים יחד למיגור האנטישמיות באמצעות חינוך, שיח ציבורי והסברה.

Religious Freedom
Israel as a Jewish State
Israe- Diaspora Relations
Antisemitism
bottom of page